+48 44 715 21 00      Fax: +48 42 235 17 11

Fundusze UE

Firma PROCAD realizuje projekt pt. „WSPÓŁPRACA Z KONTRAHENTAMI". Celem tego projektu jest pozyskanie środków na bieżące wydatki z kontrahentami.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego na lata 2014-2020

  • Działanie 03 – II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP
  • Poddziałanie 01 – II.3.1 Innowacje w MŚP
  • Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-10-9634/20                  
  • Wartość całkowita projektu: 81 528,78 PLN
  • Wartość kosztów kwalifikowalnych: 81 528,78 PLN
  • Wartość dofinansowania: 81 528,78 – 100% kosztów kwalifikowalnych

 


Firma PROCAD realizuje projekt pt. "Opracowanie nowego modelu biznesowego ekspansji zagranicznej celem rozwoju spółki PROCAD", który współfinansowany jest ze środków UE. Celem tego projektu, mającego charakter doradczy, jest opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe  rynki  zbytu  za  granicą. W projekcie zrealizowane zostanie 1 zadanie: Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą. W wyniku projektu, na zlecenie PROCAD przygotowana zostanie strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa, która będzie stopniowo wdrażana.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego na lata 2014-2020

Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP

 

Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.02.02.01-10-0011/16/00

Wartość całkowita projektu: 60 270,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 49 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 24 500,00 PLN – 50% kosztów kwalifikowalnych

 


 

 


Firma PROCAD realizuje także projekt pt. „Poprawa pozycji konkurencyjnej spółki PROCAD poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów i usług Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeń”.

 

Celem głównym projektu jest stworzenie nowych, zaawansowanych zdolności w zakresie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów i usług PROCAD w oparciu komercjalizację własnych wyników prac B+R, co zostanie zrealizowane poprzez zwiększenie zakresu usług wykonywanych w dziedzinie energetycznej automatyki zabezpieczeń (EAZ). Powiększona o nowe produkty oferta PROCAD umocni pozycję placówki na rynku regionalnym, krajowym i europejskim i umożliwi lepsze jej dopasowanie do potrzeb pacjentów oraz partnerów biznesowych i badawczo-rozwojowych firmy. W wymiarze biznesowym celem szczegółowym projektu jest zwiększenie przychodów spółki dzięki poszerzeniu portfolio jej usług oraz rozwój działalności eksportowej.

Wnioskodawca planuje  w projekcie wdrożenie efektów przeprowadzonych samodzielnie prac B+R: projektu technicznego Uniwersalnej Szafy Zabezpieczeń i Telemechaniki (USZiT), będącej innowacją na skalę świata, łączącą w ramach jednego urządzenia funkcji szafy zabezpieczeń i szafy telemechaniki.

W ramach projektu zrealizowane zostaną 4 zadania:

Zadanie 1 - Adaptacja pomieszczeń dla powstania Laboratorium Edycji i Konfiguracji Zabezpieczeń wraz z modelowaniem sieci wysokich i średnich napięć

Zadanie 2 - Zakup specjalistycznych urządzeń pomiarowych do edycji, konfiguracji i modelowania sieci energetycznych SN i WN

Zadanie 3 - Zakup oprogramowania do modelowania sieci energetycznych SN i WN

Zadanie 4 - Zakup podzespołów i komponentów niezbędnych do zaprojektowania i wyposażenia wzorcowej szafy USZiT

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Łódzkiego na lata 2014-2020

Działanie 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Poddziałanie 2.3.1: Innowacje w MŚP

 

Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-10-0168/16

Wartość całkowita projektu: 1 432 820,80 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 914 894,96 PLN

Wartość dofinansowania: 457 447,48 PLN – 50% kosztów kwalifikowalnych